Algemene voorwaarden

Definities

PRIMAIR: de gebruikers van deze algemene voorwaarden. PRIMAIR Communicatie, Nieuwstraat 4, 3441 EB Woerden. Kamer van Koophandel onder nummer 30256070, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Wederpartij: diegene die als opdrachtgever of in welke andere hoedanigheid dan ook handelt met een of meer gebruikers van deze algemene voorwaarden en aan één of meer van die gebruikers als zodanig opdracht geeft tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden.

Opdrachtnemer: diegene die als opdrachtnemer of in welke hoedanigheid dan ook handelt met een of meer gebruikers van deze algemene voorwaarden en aan één of meer van die gebruikers als zodanig een opdracht aanneemt tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden ten behoeve van (klanten van) gebruiker(s).

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt mede verstaan per e-mail.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen een of meer gebruikers van deze algemene voorwaarden en Opdrachtgever.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe door PRIMAIR opdracht is gegeven of die door gebruiker(s) uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte, c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, met inbegrip van overeenkomsten (zowel mondeling als schriftelijk), tussen PRIMAIR en de wederpartij en/of opdrachtnemer, ongeacht in welke hoedanigheid de wederpartij/ opdrachtnemer optreedt. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een overeenkomst voorafgaan, waaronder begrepen alle aanbiedingen en offertes van PRIMAIR en op werkzaamheden die door PRIMAIR voor het sluiten van de overeenkomst zijn verricht. Tenzij hieronder anders bepaald, worden al dergelijke rechtsbetrekkingen hierna ‘Overeenkomsten’ genoemd.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts verbindend voor zover schriftelijk tussen partijen overeengekomen en uitsluitend in die overeenkomst genoemde specifieke gevallen.

3. Toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij/ opdrachtnemer gebruikte algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden PRIMAIR niet.

4. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een zodanige als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, als zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluitend. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop PRIMAIR om andere redenen geen beroep kan doen.

5. PRIMAIR is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de wederpartij/ opdrachtnemer niet, binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar zijn geworden, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van PRIMAIR zijn vrijblijvend. Overeenkomsten komen eerst tot stand wanneer zij schriftelijk door PRIMAIR aan de wederpartij/ opdrachtnemer zijn bevestigd.

2. Indien in de acceptatie door de wederpartij/ opdrachtnemer enig voorbehoud of enige wijziging ten opzichte van het aanbod wordt aangebracht, komt de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra PRIMAIR aan de wederpartij schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijking van het aanbod in te stemmen.

3. Later gemaakte afspraken of wijzigingen binden PRIMAIR eerst nadat deze schriftelijk door PRIMAIR aan de wederpartij/ opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 3 - Inschakeling derden

1. PRIMAIR is vrij om bij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de wederpartij derden (opdrachtnemers) in te schakelen. De keuze van de door PRIMAIR in te schakelen derden geschiedt door PRIMAIR, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, tenzij daaromtrent bepaalde voorschriften door de wederpartij zijn gegeven dan wel uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de wederpartij willen beperken, gaat PRIMAIR ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij dezen dat alle haar gegeven opdrachten van de wederpartij de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de wederpartij te aanvaarden.

3. Iedere bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derde/ opdrachtnemer vrijwaart PRIMAIR tegen vorderingen van de wederpartij van PRIMAIR, die stelt schade te hebben geleden door of verband houdende met door PRIMAIR ten behoeve van de wederpartij verrichte werkzaamheden waarbij die derde werd ingeschakeld en door de wederpartij van PRIMAIR geleden schade het gevolg is van het handelen van die derde, alsmede tegen de kosten van PRIMAIR in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

Artikel 4 - Tarieven

1. Alle overeengekomen tarieven zijn in Euro’s.

2. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3. De overeengekomen tarieven zijn ook verschuldigd indien bij de uitvoering van de overeenkomst schade is opgetreden.

4. Reistijd wordt op basis van het gebruikelijke uurtarief in rekening gebracht, doch uitsluitend voor zover het de heenreis betreft. Er wordt een redelijke kilometervergoeding gehanteerd.

Artikel 5 - Betaling

1. PRIMAIR hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

2. Bij overschrijding na facturatieherinnering en een betalingsperiode van 30 dagen is de wederpartij aan PRIMAIR aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd een bedrag gelijk aan 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,=, te vermeerderen met de omzetbelasting. PRIMAIR heeft dit recht onverminderd het recht om, indien de werkelijke kosten aantoonbaar hoger zijn, de werkelijke kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen.

3. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de wederpartij verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen/facturen gemaakt, zijn voor rekening van de wederpartij.

4. Bij meerdere vorderingen van PRIMAIR op de wederpartij wordt een betaling door de wederpartij eerst toegerekend aan de eventueel verschuldigde kosten, dan aan de rente en vervolgens aan de oudste vordering, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel wederpartij aanwijst.

5. Verrekening of opschorting door de wederpartij, uit welken hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.

6. Betaling door PRIMAIR aan opdrachtnemer geschiedt binnen een termijn van 30 dagen.

7. Onverminderd het bepaalde in lid 6 worden facturen van opdrachtnemers die door PRIMAIR aan haar wederpartij worden doorberekend niet eerder betaald dan per de datum waarop PRIMAIR betaling van haar wederpartij heeft ontvangen. Indien dit leidt tot een overschrijding van de in lid 6 vermelde betalingstermijn kan opdrachtnemer geen aanspraak maken op welke vergoeding dan ook, waaronder begrepen schadevergoeding, wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 6 - Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen PRIMAIR en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij PRIMAIR derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 - Auteursrecht en intellectueel eigendom

1. Tenzij anders met de wederpartij/ opdrachtnemer is overeengekomen, rust op alle verstrekte gegevens, zoals adviezen, rapporten, brochures, projectmateriaal e.d. het auteursrecht bij PRIMAIR op grond van de Auteurswet. Ook met betrekking tot eventuele andere intellectuele eigendomsrechten behoudt PRIMAIR zich behoudens andersluidende afspraken alle rechten voor.

2. Bij de door PRIMAIR voor de wederpartij ontwikkelde beeldbanken liggen de rechten bij de wederpartij. De opdrachtnemer staat zijn rechten af. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor verspreiding en gebruik van de beelden volgens de AVG-wetgeving.

3. Alle door PRIMAIR verstrekte informatie, gegevens, adviezen e.d. zijn en blijven eigendom van PRIMAIR, zijn uitsluitend bestemd voor de overeengekomen. Werkzaamheden en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van PRIMAIR worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden, in het bijzonder een ander communicatiebureau, worden gebracht.

4. Bij overtreding van de in dit artikel genoemde verboden dan wel ingeval van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van PRIMAIR, verbeurt de wederpartij/ opdrachtnemer aan en ten behoeve van PRIMAIR een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opvorderbare boete van € 25.000,-- per overtreding en een boete van € 1.500,-- voor elke dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van PRIMAIR in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 - Gebreken, reclames en klachten

1. Klachten zijn slechts schriftelijk mogelijk en uitsluitend binnen een (1) week na uitvoering van de opdracht, dan wel binnen een (1) week na het moment van ontdekking van een eventueel gebrek, dan wel binnen een (1) week na het moment waarop een eventueel gebrek redelijkerwijs ontdekt had moeten kunnen worden.

2. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

3. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Wederpartij ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

Artikel 9 - Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Wederpartij, is de Wederpartij gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Artikel 10 - Opschorting en ontbinding

1. Indien de Wederpartij:

a) enige voor haar uit een overeenkomst met PRIMAIR voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt,
b) indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat de Wederpartij onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, of
c) indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, of
d) zij surseánce van betaling of wettelijke schuldsanering heeft aangevraagd, of
e) zij aan haar crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, of
f) bij beslaglegging op haar activa of een deel daarvan, of
g) als de wederpartij tot verkoop of liquidatie van zijn school/bedrijf overgaat, of
h) in geval van overlijden, of
i) onder curatele stelling, of
j) indien zij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn school/bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, heeft PRIMAIR het recht, de (verdere) nakoming van alle verplichtingen, c.q. de uitvoering van de overeenkomst jegens de wederpartij op te schorten of de overeenkomst(en) met de wederpartij geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding.


2. PRIMAIR heeft het recht zonder enige ingebrekestelling de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden ingeval de wederpartij in strijd handelt met artikel 5.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaringen

1. Behoudens dwingendrechtelijke aansprakelijkheden draagt PRIMAIR generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld, door de wederpartij te bewijzen.

2. PRIMAIR is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden als bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden, behoudens opzet of grove schuld van PRIMAIR.

3. In geval van aansprakelijkheid is PRIMAIR nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het door de wederpartij betaalde deel van het factuurbedrag dat ziet op de levering of dienst die tot aansprakelijkheid heeft geleid (exclusief BTW) of een evenredig deel daarvan.

4. In geval PRIMAIR voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen, minus het eigen risico.

5. PRIMAIR is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, evenals voor schade die is geleden door te laat of niet op komen dagen van door PRIMAIR ingeschakelde derden of (personeel van) PRIMAIR.

6. Eventuele werknemers van PRIMAIR zijn jegens de wederpartij nimmer persoonlijk aansprakelijk ter zake van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade, door de wederpartij te bewijzen.

7. De wederpartij vrijwaart PRIMAIR voor alle schade die is ontstaan aan derden of zaken van derden door of in verband met door PRIMAIR aan de wederpartij geleverde diensten.

8. Indien bij de uitvoering van de opdracht schade ontstaat waarvoor PRIMAIR niet aansprakelijk is, dient PRIMAIR zich in te spannen om de schade van de wederpartij te verhalen op degene die voor de schade aansprakelijk is. PRIMAIR is gerechtigd de daarbij gemaakte kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. Desgevraagd staat PRIMAIR haar aanspraken op de door haar ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden aan de wederpartij af.

10. Schadeclaims dienen door de wederpartij binnen een (1) week nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk per aangetekende brief aan PRIMAIR kenbaar gemaakt worden, onder opgave van de hoogte van de schade, op straffe van verval van recht.

Artikel 12 - Overmacht

1. PRIMAIR is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan PRIMAIR zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen in of buiten het bedrijf van PRIMAIR of bij door PRIMAIR in te schakelen derden en andere arbeidsconflicten elders voor zover PRIMAIR daardoor in haar dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, sabotage, bedrijfsstoring, en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan het bedrijf kan worden toegerekend.

2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van PRIMAIR opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door PRIMAIR niet mogelijk is langer dan dertig (30) dagen duurt, is PRIMAIR bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting zijdens PRIMAIR tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien PRIMAIR bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 13 - Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Alleen met schriftelijke toestemming van de andere partij en/of een wettelijke plicht mag deze geheimhouding doorbroken worden.

Artikel 14 - Toepasselijk recht/geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen PRIMAIR en de wederpartij/ opdrachtnemer zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn.

2. PRIMAIR is onverminderd het bepaalde in lid 2 gerechtigd een geschil ter kennis te brengen van de bevoegde rechter van de woon –of vestigingsplaats van de wederpartij/ opdrachtnemer.

Artikel 15 - Overige voorwaarde Overig PRIMAIR Communicatie

1. De bedragen zijn exclusief btw.

2. In een offerte zijn niet opgenomen het bijwonen van vergaderingen, vertaling van de teksten, video’s, illustraties, auteursrechten, etc.

3. Overleg dat niet in de offerte is opgenomen geschiedt telefonisch, per e-mail of Teams. Overleg bij de opdrachtgever wordt als meerwerk gefactureerd.

4. Voor alle onderdelen geldt één correctieronde.

5. Na schriftelijke goedkeuring op een offerte is de inhoud van deze opdracht van kracht totdat de opdracht wordt beëindigd, gewijzigd of vervangen door een andersoortige opdracht.

6. Reistijd en reiskosten voor de heen- en terugreis naar opdrachtgever worden doorbelast volgens een gehalveerd uurtarief en kilometervergoeding van 0,32 euro per kilometer.

7. Het honorarium van onze adviseurs is gebaseerd op de tijdbesteding en de gemaakte kosten. Eventuele afwijkingen van de inschattingen van het aantal uren worden op basis van nacalculatie gefactureerd.

8. Onze uurtarieven zijn gebaseerd op vereiste ervaring, bekwaamheid en mate van verantwoordelijkheid. Wij declareren naar gelang de werkzaamheden vorderen of na oplevering. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.

9. U geeft ons toestemming om uw naam en logo te gebruiken voor promotionele activiteiten van PRIMAIR, tenzij in de overeenkomst of nadien anders is afgesproken.

10. Door ondertekening van een offerte van PRIMAIR Communicatie gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overige producten - PRIMAIR-websites

1. De bedragen zijn exclusief btw en exclusief reiskosten.

2. De offerte is inclusief het vullen van de website met teksten en foto’s.

3. Overleg geschiedt zoveel mogelijk telefonisch, per e-mail of Teams.

4. Na schriftelijke goedkeuring op de offerte is de inhoud van deze opdracht van kracht totdat de opdracht wordt beëindigd, gewijzigd of vervangen door een andersoortige opdracht.

5. Voor de bouw van de website ontvangt u een schatting van de kosten. Eventuele afwijkingen van de inschattingen worden op basis van nacalculatie gefactureerd.

6. Binnen de offerte valt een uitgebreide correctieronde en een correctieronde met kleine aanpassingen.

7. De websites van PRIMAIR Communicatie worden in samenwerking ontwikkeld met een externe partner. De facturen voor begeleiding, strategie, ontwerp, redactie en fotografie/film worden vanuit PRIMAIR verstuurd. De facturen voor de technische realisatie van de website worden vanuit de partnerorganisatie verstuurd.

8. Aan de website is een serviceabonnement verbonden.

9. Voor uitgevoerde werkzaamheden of diensten sturen we een factuur. Deze factuur moet voor of uiterlijk op de vervaldatum die op de factuur staat zijn voldaan. Aanvullend op deze regel mogen we het live-plaatsen van de opdracht uitstellen wanneer een openstaande factuur onderdeel uitmaakt van de betalingsconditie.

10. Wij declareren een eerste factuur van € 2.500,- na de start van de opdracht, een tweede factuur bij het bereiken van de volgende € 2.500,- en vervolgens een derde restfactuur.

11. We hanteren geen opzegtermijn en crediteren het bedrag vanaf de dag van opzegging tot het einde van de vooruitbetaalde periode. Indien van toepassing verrekenen we overdadig gebruikte support met de creditfactuur.

12. We hanteren de volgende betalingstermijnen: 14 kalenderdagen vanaf de factuurdatum voor eenmalige bedragen en 45 kalenderdagen vanaf de factuurdatum voor maandelijkse bedragen.

13. Wanneer er in de opdracht periodieke bedragen van toepassing zijn worden deze met u aangegaan voor een onbepaalde termijn. De maandelijkse bedragen worden vooraf voor een periode van 3 of 12 maanden gefactureerd, waarvan de eerste 2 maanden gratis zijn. Wanneer de maandelijkse bedragen op jaarbasis hoger zijn dan €1.000,- factureren we vooraf per 3 maanden, anders vooraf per 12 maanden.

14. Wanneer u de opdracht na acceptatie in zijn geheel of slechts een gedeelte annuleert, dan mogen we minimaal het gewerkte aantal uren op basis van ons uurtarief van €75,00 tot maximaal het gehele geoffreerde bedrag bij u in rekening brengen.

15. Zolang enige factuur niet is betaald, zijn we niet verplicht om werkzaamheden of onze dienstverlening voort te zetten, totdat de volledige factuur is voldaan. Met hoge uitzondering passen we deze regel toe en kan niet worden gezien als tekortkoming aan onze kant. Dit valt onder schuldeisersverzuim door u als opdrachtgever.

16. Door ondertekening van de offerte gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.